Стандартна версія
Комісіяз регулювання азартних ігор та лотерей
ГоловнаДіяльністьДержавний нагляд (контроль)

Про департамент нагляду та контролю

Основні засади здійснення державного нагляду (контролю)

Основні принципи державного нагляду (контролю)

Згідно із статтею 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:

 • пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльність перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;
 • підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;
 • рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
 • гарантування прав та законних інтересів кожного суб'єкта господарювання;
 • здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та порядку, визначених Законом;
 • об'єктивності    та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю), неприпустимості проведення перевірок суб'єктів    господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами, а також    невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв;
 • відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);
 • незалежності органу державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян;
 • невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єкта    господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону.
Повноваження органу державного нагляду (контролю)

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» для здійснення державного нагляду(контролю) за ринком азартних ігор уповноважені посадові особи Уповноваженого органу мають право:     

 • доступ в установленому законодавством порядку на територію і до приміщень організаторів азартних ігор, гральних закладів організаторів азартних ігор;
 • перевіряти дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри на підставі та в порядку, визначених законодавством;
 • давати в межах своїх повноважень організаторам азартних ігор обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;       
 • застосовувати в установленому законодавством порядку до організаторів азартних ігор та інших осіб, які порушують законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор, відповідні санкції;
 • безоплатно отримувати від організаторів азартних ігор необхідні для виконання завдань, покладених на Уповноважений орган цим Законом, інформацію, документи, пояснення та інші матеріали;
 • безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Уповноважений орган;
 • отримувати від організаторів азартних ігор інформацію та документи, необхідні для розгляду звернень, що надходять до Уповноваженого органу від фізичних та юридичних осіб;
 • інші права, визначені законом.
Види заходів державного нагляду (контролю)

Згідно із статтею 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення планових, позапланових перевірок, фактичних перевірок (методом контрольних закупок) та моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу.

Планові перевірки організаторів азартних ігор, їх відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на рік, але не рідше ніж один раз на три роки відповідно до планів, затверджених Уповноваженим органом.

Позапланові перевірки проводяться за рішенням Уповноваженого органу з питань, зазначених у таких рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

 • на підставі письмового чи електронного звернення про порушення законодавства, стандартів чи інших нормативних документів у сфері організації та проведення азартних ігор;
 • з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення раніше виявлених порушень;
 • у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової    звітності, поданих організатором азартних ігор, або у разі таких даних через Державну систему онлайн-моніторинг;
 • з метою перевірки дотримання організатором азартних ігор вимог щодо підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу.

Фактичні перевірки (методом контрольних закупок) проводяться за рішенням Уповноваженого органу виключно за наявності таких підстав:

 • за результатами аналізу інформації, відомостей, отриманих в установленому законом порядку;
 • за результатами моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;
 • встановлення фактів, які свідчать про порушення суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, законодавства про азартні ігри;
 • звернення гравців зі скаргою на дії організаторів азартних ігор.

Моніторинг діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу здійснюється шляхом постійного дистанційного доступу до онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Державна система онлайн-моніторингу містить інформацію у розрізі кожного грального закладу, кожного грального обладнання та кожної азартної гри, що проводиться, а також у розрізі періоду проведення азартних ігор (день, тиждень, місяць, квартал, рік) щодо:

 • кожної ставки, прийнятої в азартну гру;
 • повернутих ставок;
 • виплати виграшів в азартні ігри.
Відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю)

Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю) визначена статтею 9 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державного нагляду (контролю), відшкодовується за рахунок коштів відповідних бюджетів, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини такої посадової або службової особи.

Посадова або службова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з відповідного бюджету відшкодування у зв’язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або службової особи.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність, встановлену законом, за порушення встановленого законом порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Загальні засади притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 12 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою застосування до суб’єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.

У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання. Санкція, що застосовується до суб’єкта господарювання при першому порушенні, не може бути вищою за мінімальну санкцію, передбачену відповідним законом.

У разі несплати суб’єктом господарювання застосованої до нього штрафної санкції за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) протягом 15 календарних днів з дня вручення або направлення розпорядчого документа в порядку, передбаченому абзацами дванадцятим і тринадцятим частини дев’ятої статті 7 Закону, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до органу державного нагляду (контролю) та/або в судовому порядку та залишені в силі, сума санкції стягується в судовому порядку.

Суб’єкт господарювання, посадові особи суб’єкта господарювання – юридичної особи не несуть відповідальності за відмову надавати пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання.

Фінансова відповідальність за порушення вимог цього Закону

Фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

Згідно зі статтею 58 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» до організаторів азартних ігор, які допустили внесення непередбачених документами виробника змін у конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, застосовуються стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат за кожну одиницю грального обладнання.

У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, або осіб, які не досягли 21-річного віку, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21-річного віку, або особи, яка включена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

До організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат у разі прийняття ставки за допомогою:

 • грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого грального обладнання,
 • грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про проходження сертифікації,
 • грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до Державної системи онлайн-моніторингу, що не підключене до Державної системи онлайн-моніторингу.

До організатора азартних ігор, який провадить букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, застосується стягнення у вигляді штрафу у розмірі 160 (ста шістдесяти) мінімальних заробітних плат за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності в букмекерському пункті, на який не отримано ліцензії.

До організатора азартних ігор, який використовує гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, у тому числі гральний стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії, застосовується штраф у розмірі:

 • 700 (семисот) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального столу з кільцем рулетки для проведення азартної гри;
 • 350 (трьохсот п’ятдесяти) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального столу (крім грального столу з кільцем рулетки) для проведення азартної гри. У разі якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, розмір штрафу збільшується у відповідну кількість разів;
 • 24 (двадцяти чотирьох) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального автомата для проведення азартної гри.
Анулювання ліцензії  на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор

Відповідно до статті 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

 • заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця);
 • виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
 • акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки Уповноваженим органом. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки Уповноваженим органом вважається недопуск уповноважених посадових осіб Уповноваженого органу для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог цього Закону та відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб Уповноваженого органу до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);
 • акт про порушення організатором азартних ігор вимог частин п’ятоїабо  шостої статті 26 цього Закону (щодо інвестиційних ліцензій);
 • несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;
 • несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення Уповноваженого органу, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених цим Законом;
 • непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертогочастини четвертої статті 22 цього Закону;
 • непідключення грального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;
 • повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог цього Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;
 • повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену цим Законом;
 • документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
 • документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

Плани проведення заходів державного нагляду (контролю)

Звіти про виконання заходів державного нагляду (контролю)
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...